Odvisnosti in soodvisnosti

Odvisnost od pornografije je patolo¹ko obna¹anje (na robu seksoksizma in weboholizma, ki raèuna na vsako podrejenost dnevne rutine na gledanje pornografskega materiala. Za odvisnike je gledanje pornografskega filma edini naèin za pridobivanje spolnega zadovoljstva, zato mu klasièni spolni odnos z drugim ni veè privlaèen. Niè ni narobe v primeru, ko se pornografski film uporablja med samozadovoljevanjem ali kot del predigre, ki krepi navdu¹enje obeh partnerjev. Z neredom moramo ukrepati ¹ele potem, ko je celoten urnik dneva organiziran glede na mo¾nost pridobivanja zadovoljstva od kroniènega opazovanja pornografskih materialov. Oseba, ki trpi zaradi zasvojenosti s pornografijo, mora gledati pornografijo tudi med delovnim èasom ali v obdobju, ki ga je treba preuèiti ali delovati v skladu z drugimi dol¾nostmi. Zdravljenje se poka¾e z ustrezno terapevtsko raztopino, ko odvisnik zaène èutiti, da izgubi nadzor nad drugo hrano in da patolo¹ki pogon zaène diktirati strategijo vsakdanjega ¾ivljenja.

Èeprav gledanje pornografije s strani otrok lahko povzroèi opusto¹enje v njihovi psihi, pri odraslih (obièajno pogodbena narava obravnavanega gradiva obièajno ni tak¹na nevarnost. Vendar, s pridr¾kom, da ni veè odvisnost od pornografije, to je neomejena zasvojenost, ki ustvarja prevladujoèe vse druge vidike ¾ivljenja doloèene institucije. Izbranih je pet stopenj zasvojenosti s pornografijo: odkrivanje, eksperimentiranje in iskanje, nevtralizacija, stopnjevanje in izvajanje. Zdravljenje odvisnosti se veèinoma zaène ¹ele po peti fazi, ko (¹e vedno razburljivo pasivno gledanje pornografskega materiala trenutno ne prina¹a zadovoljstva. Ob uporabi ¾e razpolo¾ljivega spolnega potenciala interneta, odvisniki zaèenjajo iskati prilo¾nosti za pridobivanje na¹ih fantazij, ki se lahko izka¾ejo za nevarne za njihove lastne vrste. Na ¾alost so izku¹nje z neprijetnimi posledicami obravnavanega vedenja pogosto v obliki treznje odvisnika od seksa od odvisnosti do pornografije in mu dajejo motivacijo, potrebno za upravièenost do plaèila seksologa.