Sinonim za vareevanje z energijo

Nadzor nad energijo je ¹e posebej pomembna ¹tevilka v skoraj vseh panogah, v moèi domov ali podjetij. V neposredni ponudbi mnogih proizvajalcev se uporabljajo stikala in stikala. Vsi ti sistemi razen

Tehnieni napredek 20 stoletja

Vsak dan se na kateri koli stopnji sreèujemo s ¹irokim tehnolo¹kim napredkom v primerjavi z vèeraj¹njim. Mnogi od nas delajo vse, kar je v njegovi moèi, in za mnoge je tehnolo¹ki

Obveznost blagajne za leto 2015 t

Zdaj v taki regiji obstajajo tak¹ni predpisi, da mora biti tudi frizer, zobozdravnik ali kozmetièarka davèna blagajna. Ne glede na to, ali so prepovedi prijazne ali ne, morate kupiti tak¹no napravo.

Odbitek blagajne

Skupaj s pravico do zadnjega leta 2014 subjekt, katerega prodaja za delo fiziènih oseb, ki ne opravljajo finanènih dejavnosti in pav¹alni kmetje, ni presegla 20 000 PLN na leto, ni bila

Poravnave z davenim uradom v angle eini

Vsak zavezanec, ki prodaja blago fiziènim osebam, je prisiljen evidentirati promet z uporabo blagajne. To je naèin za uporabo ustreznih poravnav z davènimi organi. Torej velja za zakon in zakon je

Modeliranje oblikovanja las

Moja sestra ljubi igranje z lasmi, ¹e vedno jo lahko potegne¹, preka¹a in obleèe. Hkrati pa se resnièno absorbira, da moram ¹estkrat obleèi eno pletenico, da bi celotna stvar izgledala lepa,

Copernicus ginekologija 23

Ginekologija ves èas napreduje. ©e vedno obstajajo sodobnej¹a sredstva za iskanje èlove¹kega telesa. Vse manj invazivne in ¹e bolj natanène. Velik problem pri spolno aktualnih ¾enskah je rak materniènega vratu, ki

Raskolnikova psiha po zloeinu

Vsak od nas ima vèasih slab¹e trenutke vzdr¾evanja, vèasih depresivne ali zaskrbljene. Pogosto so taka stanja posledica negativnih in stresnih dogodkov v na¹em ¾ivljenju, na katere ne moremo vplivati. Smrt ljubljene

Z bki gostinsko podjetje

Ugledna dru¾ba, s katero je zahtevala stalen dostop, vam je naroèila, da naredite catering? Ko je vse name¹èeno na novem gumbu, se nenadoma zgodi, da pijaèa iz opreme zavrne sodelovanje?

Ne panièarite!

Davena blagajna

Davèna fiskalna blagajna postnetov bo verjetno res drugaèna od ravni, kjer imamo kopije potrdila o valutah, papirne kasete, ki jih imamo kot davène dokaze, preko zahtevnej¹ih, kjer so kopije potrdila elektronske.